khuanniang

ความเป็นมาของรถไฟในประเทศไทยเริ่มจากเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในระบบคมนาคมว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างไร จึงได้มีการเริ่มให้สร้าง ทางรถไฟขึ้น และสั่งซื้อหัวรถไฟจากต่างประเทศเข้ามาใช้งาน ตั้งแต่สมัยนั้นเลย ซึ่งครั้งแรก ยังมีรยะทางที่ไม่ไกลมากนัก และในรัชกาลต่อๆ ก็ได้เพิ่มระยะทางให้มากขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงปัจจุบันทำให้เราสามารถใช้งานรถไฟได้ทั่วประเทศแล้ว ซึ่งค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่ละครั้งก็ไม่แพงเลย แต่มันจะช้ากว่าการเดินทางแบบธรรมดานิดหน่อย ซึ่งผมมองว่าถ้าไม่เร่งรีบมากรถไฟเป็นทางออกที่ดีมากเลยนะ

bts-mrt-3

ซึ่งในปัจจุบันได้มีการสร้างรถไฟในชุมชนอย่าง bts และ mrt ทำให้การจราจรในท้องถนนมีสภาพคล่องมากขึ้นซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับการขับรถในระยะทางเดียวกัน รถไฟฟ้าถือว่ามีความเร็วที่สูงกว่ามากเพราะการวิ่งเฉพาะบนรางไม่มีรถติดนั่นเอง และแน่นอนว่าความเร็วย่อมต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นเราจึงควรวางแผนการเดินทางให้คำนวณว่าแบบไหนคุ้มว่ากัน